Privacy verklaring

Privacyverklaring

Werkzin, gevestigd aan Dr Rauppstraat 52 5571CH Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: https://www.werkzin.com
Dr Rauppstraat 52 5571CH Bergeijk
+31633100691

Wim Thijssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Werkzin.
Hij is te bereiken via w.thijssen@werkzin.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werkzin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Werkzin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid – burgerservicenummer (BSN) -psychologische rapporten en/of onderzoeken. – activiteitenplannen

– dagrapportage

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Werkzin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Er is toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor meerdere specifieke doeleinden.

– Het afhandelen van betalingen van diensten.

– Verzenden van onze nieuwsbrief.

– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een zorgovereenkomst waarbij de betrokkene partij is.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

– Om wettelijke vertegenwoordigers te kunnen bereiken.

– Werkzin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Werkzin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Werkzin verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Werkzin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkzin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze zorgovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gaat altijd in overleg met de wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Werkzin gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. We gebruiken daar voor Google analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkzin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@werkzin.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Werkzin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werkzin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met 06 331 006 91 of via info@werkzin.com.

Meer informatie

Als u meer informatie wil ontvangen laat het ons weten. We nemen snel contact op.